Tháng bụt ngày trời mặc thích ta,
Mới vừa rước đến cũ vừa qua.
Năm canh giọng kệ chuông khêu nguyệt,
Mấy khúc ca nhàn sáo gọi hoa.
Quyến bạn men lừng bầu cúc rót,
Chiều người hương nức chén tùng pha.
Khí xuân nhuần đượm chồi yên quế,
Ngỏ thấy mai sau rạng dấu nhà.


Người này tiếng là thầy tu, nhưng rượu chè quanh năm, có đứa con gái làm nghề hát.

Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 127):
Tặng thầy chùa

Tháng bụt ngày trời mặc thích ta,
Mới vừa rước đến cũ vừa qua.
Năm canh giọng kệ chuông khêu nguyệt,
Mấy khúc ca nhàn sáo gọi hoa.
Quyến bạn men lừng mùi cúc rót,
Chiều người hương nức chén tùng pha.
Khí xuân nhuần đượm chồi Yên Quế,
Ngõ
thấy mai sau rạng dấu nhà.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928