Mưỡu:
Xinh thay sen mọc giữa đầm,
Đố ai quấy được cho lầm nước trong.
Dại thay quế dãi vầng hồng,
Trên thâu chín nước dưới lồng năm mây.

Hát nói:
Kính đàm thu thuỷ nguyệt,
Trăng sao già, mà nước sao non?
Trăng thẩn thơ đã mấy khuyết tròn,
Nước sóng sánh trải bao trong đục.
Thuỷ thượng liên hương kinh phức úc,
Nguyệt trung quế ảnh phục quang huy.

Tỏ mà chi mà mờ nữa mà chi,
Khan cũng vậy mà dầm thì cũng vậy;
Trăng nước ấy chỉ theo trời đất ấy,
Trời đất còn thời trăng nước vẫn còn.
Trăng thâu lọt kẽ con con,
Nước dầm rẫy trắng nhuộm buồn cho ai.
Còn trăng còn nước còn dài!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 134, tháng 10-1928