Náu góc dòng Tô bạn buổi già,
Mong duyên cá nước cũng dần dà.
Mở đường cúc kính nom trời tạnh,
Hé cửa sài phi rước gió hoà.
Đánh dữ kẻ nhiều ơn vũ lộ,
Theo lành đây ít chuyện phong ba.
Bèo mây bước ấy xin đừng ngại,
Mấy đấng tài danh cũng thế mà.


Nguồn: Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006