Mưỡu:
Nước xanh leo lẻo gương trời,
Tấm trăng tròn khuyết dạ người cổ kim.
Gió đưa chài cá lưới chim,
Giữa dòng quân tử chẳng chìm cánh hoa.

Hát nói:
Nguyệt đáo thiên tâm xứ,
Phong lai thuỷ diện thì;

Thú đầm sen hà nhật bất xuân,
Mùi phong nhã ngon riêng người hào kiệt.
Cần vắt vẻo thuyền rồng khi dưới nguyệt,
Trống tưng bừng chèo quế lúc trong hoa.
Sắm nắm ngồi sóc sổ yên hà,
So sắn mãi một sau một trước,
Bứt rứt nhỉ phong cảnh để suông coi chẳng được;
Vậy đem mình lẽo đẽo với giang sơn;
Tửu một thuyền, ca một khúc, cầm một trương,
Đối phong nguyệt đọc câu Tô tử phú:
Phù thiên địa chi gian vật các hữu chủ,
Há gió trăng giao mặc nước cùng trời.
Ai ơi đừng lấy làm chơi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 134, tháng 10-1928