Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2010 02:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/11/2010 03:12

Cuộc thế xưa nay có phế hưng,
Biết đâu hoạ phúc đã lo mừng.
Ai hoàng hộc đó mà vung cánh,
Ta lão rồng đây chút lộ sừng.
Gặp được duyên lành vinh trúc bạch,
Nhường chi sức lớn những côn bằng.
Công danh quyết hẳn phen này gắng,
Lòng trắng xin soi mấy vẻ trăng.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 130):
Mới vào yết kiến chúa Nguyễn

Cuộc thế xưa nay có phế hưng,
Biết đâu hoạ phúc đã lo mừng.
Ai hoàng hộc đó mà vênh cánh,
Ta lão oa đây chút lộ sừng.
Gặp được duyên lành vinh trúc bạch,
Nhường chi sức lớn những côn bằng.
Công danh quyết hẳn phen này gắng,
Lòng trắng xin soi với vẻ trăng.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928