Y bát truyền nối được về trí sĩ,
Già được trọn vẹn, trẻ từng đỗ đạt.
Công danh đặt giữa đường ban, khiến,
Đạo nghĩa nằm trong lẽ được, thua.
Sông Đức rửa lòng cho sạch bụi,
Núi Tiên tìm thú lánh phồn hoa.
Có khi cao hứng trèo lên đỉnh,
Ngoảnh cổ cười vang trước thẳm xa.

tửu tận tình do tại