Có một thời, tác giả của bài thơ Nậm Nàng đêm đóng quân tại địa bàn huyện Thạch An, Cao Bằng ( 1984 - 1990) vá sống, làm việc  tại thị xã Cao Bằng từ cuối năm 1990 tới hết năm 1991.