Cao siêu từng biết Sở từ ca
Chín thửa phong quang một giống hoa
Như thể trời thương nơi tịch mịch
Lưu hương thanh khiết bạn thi gia.