Giảng tập thi thư trộm dấu nhà,
Học nông tài mọn lạm cao khoa.
Báo đền ơn nước nghèo phương lược,
Buông thả thói lười phụ tuổi hoa.
Bụi bặm vụng về hoen sổ sách,
Mưa nhuần tắm gội thấm ơn xa.
Trở về quê cũ bao ao ước,
Thong thả ngày xuân dặng dặng ca.

tửu tận tình do tại