Chống thực nung sôi giọt máu hồng,
Bốn mươi bốn tuổi trải gan trung!
Nhân dân còn mắc vòng nô lệ,
Khoa giáp màng chi miếng đỉnh chung.
Một thác Côn Sơn bia vạn cổ
Bao lần chuông bể dội non sông!
Dân quyền đánh thức hồn dân tộc,
Trước có Lư Thoa sau có ông!