Mỗi cánh diều có một sợi dây
Để mà bay, để mà ca hát
Nếu bão tố làm dây bị đứt
Diều chỉ còn là một kẻ say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]