Trời sinh thánh sánh tày vua Thuấn
Buổi trung hưng mở vận nhà Thương
Cơ đồ đang buổi khuếch trương
Nước nhà đang buổi vui mừng xiết bao
Vua trí dũng vượt siêu nghìn thuở
Hùng tài còn hơn cả trăm vua
Ra oai sấm sét gió mưa
Kỷ cương chế độ sâu xưa sáng ngời
Kẻ giúp rập toàn người hào kiệt
Kẻ tin dùng tuốt tuột hiền lương
Điển mô chói lọi Văn Vương
Liệt chương vua Vũ tiếng vang lẫy lừng
Tiếng nhạc tấu tưng bừng rộn rã
Uy danh kia trăm ngả tôn vinh
Biên thuỳ vang trống thanh bình
Chỉnh đốn bờ cõi xa gần vui ca
Nấp trong bụi khỏi lo khỏi sợ
Biển khơi xa thuyền chở ngọc châu
Đài xuân dân chúng kéo nhau
Đạo Nho lại được khoe màu khang trang
Sức như thế đế vương nào có?
Vẫn sớm khuya vò võ lo toan
Mọi việc trừng phạt biểu dương
Cuộc đời phút chốc kê vàng mộng tan!
Trong đỉnh báu linh đan vừa luyện
Cỗ xe mây tính chuyện điểm trang
Bề tôi đau xót vín càng
Cung phi thảm thiết lệ vàng tuôn rơi
Sự nghiệp lớn mãi ngời sông núi
Dân để tang như với mẹ cha
Bệ ngọc chiêm ngưỡng như xưa
Chen nhau đặt chén rượu hoa kính thành
Nhìn trời đất nước mình già cỗi
Chỉ cõi tiên tháng rỗi ngày dài
Lăng Hán kiếm khí sáng ngời
Y thường vẫn lệ dâng nơi điện đường
Đức vua thánh lòng thường tưởng nhớ
Công lao thần một dạ khắc ghi
Bất tài từng đội ơn vua
Máu hoà ngọn bút thành thơ dâng người


Nguồn: Hội Tao đàn - Tác giả tác phẩm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1993
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)