Sống là danh tướng, hoá là thần,
Muôn thuở cương thường giữ tấm thân.
Nấm mộ cửa hang voi đá phục,
Trăng soi nắng dãi trải bao xuân.

tửu tận tình do tại