聞命北使留簡京中諸友

萍蹤粳蹟帶浮名,
官格叨承分外榮。
金馬驟遷光舊券,
華駢早駕試新程。
桑蓬自有男兒志,
雲樹能無故友情。
軫翼吾封頻顧眄,
紫宸環拱絢文星。

 

Văn mệnh bắc sứ lưu giản kinh trung chư hữu

Bình tung ngạnh tích đới phù danh,
Quan cách thao thừa phận ngoại vinh.
Kim mã sậu thiên quang cựu khoán,
Hoa biền tảo giá thí tân trình.
Tang bồng tự hữu nam nhi chí,
Vân thụ năng vô cố hữu tình.
Chẩn Dực ngô phong tần cố miện,
Tử thần hoàn củng huyến văn tinh.

 

Dịch nghĩa

Tấm thân bèo rác mang danh tiếng hão
Lạm được ân vinh vượt quá phận mình
Chốn Hàn lâm được đến nhanh làm rạng nếp nhà xưa
Xe sứ giả sớm thắng ngựa, thử cuộc hành trình mới
Cung dâu, tên nỏ tự mình có chí nam nhi
Mây tối, cây xuân không thể thiếu tình bằng hữu
Ngoảnh trông nước non vùng sao Dực Chẩn
Thấy các sao văn rạng ngời quanh điện tía


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tấm thân bèo rác luỵ phù danh
Lạm được ân vinh quá phận mình
Bên cửa Hàn lâm bừng nếp cũ
Thử nghề sứ sự thắng cương nhanh
Cung dâu tên nỏ hằng nuôi chí
Mây tối cây xuân luống nặng tình
Ngoảnh ngắm nước non vùng Dực Chẩn
Sao văn điện tía rạng ngời quanh


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bèo trôi rác rưởi cuốn phù danh
Quan nhỏ được thừa một chút vinh
“Kim mã” bỗng thay danh phận cũ
“Hoa biền” thử đổi mới hành trình
Tung hoành ý chí nam nhi có
Bạn cũ mây cây vẫn nặng tình
Đầu ngoái phương Nam thư để lại
Sao văn điện tía rạng vây quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Phận bèo thân rác tiếng phù danh,
Ân sũng ban ơn quá phận mình.
Rạng nếp nhà xưa kim mã đến,
Sứ thần ngựa thắng, hoàng hoa trình.
Cung dâu tên nỏ nam nhi chí,
Mây tối cây xuân chẳng thiếu tình.
Ngoãnh mặt nước non sao Dực, Chẩn,
Ngời quanh điện tía rạng sao văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tấm thân bèo rác luỵ hư danh,
Lạm được ân vinh quá phận mình,
Nhà cũ hàn lâm nhanh rạng nếp,
Lên yên sứ giả sớm hành trình.
Cung dâu tên nỏ nam nhi chí,
Mây tối cây xuân bằng hữu tình.
Ngoảnh ngắm nước non vùng Dực Chẩn,
Rạng ngời điện tía thấy văn tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trường chinh

Tấm thân bèo trôi luỵ phù kinh,
Lạm được ân sinh hoá độ mình.
Bên cửa Hàn Lâm vùng đôi cánh,
Thử nghệ sứ thần thắng cương danh.
Mệnh trời đã định trong tâm trí,
Mây tối bóng vờn động âm tri.
Giá lạnh hồn ai bến thái dương,
Sao băng chợt thấy vụt qua đường.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời