I.
Giờ này
Chắp tay lên ngực
Mọi giấc mơ đều đã ngủ
Tôi còn thức để hầu quạt cho ai?

II.
Giờ này
Chắc lũ lá xanh đâu còn sợ chết
Bởi nàng đi rồi
Làm gì có cuối thu
Làm gì có người phu quét lá
Mọi con đường chỉ có bóng tôi rơi…