Tập thơ Trở mùa, tập thơ thứ năm của Nguyễn Đình Xuân, được xuất bản năm 2016.