Cháu hỏi ông vì sao
Râu ông lại bạc trắng.
- Bởi ông hay lo lắng
Thức đêm nhiều làm thơ?

- Hay là nắng tháng Sáu
Mất điện giữa trưa hè
Ông vì thương chúng cháu
Quạt tay mỏi giấc nồng?...

Ngây thơ cháu yêu ơi
Là vì ông không trẻ
Là tuổi đã nhiều rồi
Nên cái râu mới bạc.

Cháu cười ông chẳng đúng
Ông chỉ giỏi biện minh
Vì con mèo nhà mình
Mới sinh râu đã bạc...


4-8-2019