Lựa viên sỏi nhỏ
Hạt đỗ hạt ngô
Hay là hạt gấc...
Chia vào từng ô.

Hai đầu quan ở
Che chở cho dân
Quan nhiều tài sản
Dân tiền như nhau.

Chia đều khắp lượt
Mà thành giàu nghèo
Nhà nhiều nhà ít
Quan cũng lèo tèo.

Dù là lần lượt
Mà đến nhà quan
Bố thí chỉ một
Còn lại hốt dân.

Dân giàu quan ít
Là chẳng thích đâu
Làm quan phải giàu
Dù dân thưa thớt.

Cách ô một đập
Hết quan cười xoà
Xoá đi chơi lại
Chia năm chia ba..


6-2019