Đứng giữa cánh đồng
Giương tay vẫy gió
Áo tơi dúm dó
Nón mê che đầu.

Bù nhìn rất chăm
Đuổi chim doạ chuột
Thức đêm rét buốt
Vị trí chẳng rời.

Bù nhìn siêng năng
Ngày đêm vất vả
Để cho mùa màng
Tiếng cười rộn rã...


18.1.2013