Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:22, số lượt xem: 20

Chuyện kể mà sao nhức cả đầu,
Nghe rồi bỗng sợ: Quá nhiều sâu!
Thêm mười tướng lĩnh lâm sai phạm,
Hết thảy ba quân chịu khổ sầu.
Sóng lớn Biển Đông gầm giận dữ,
Cát vàng trăm đảo ngậm buồn đau.
Mong rằng đốt củi nhanh hơn nữa,
Lò cháy ngon rồi chớ để lâu!

(02/10/2021)