Chín đời còn thấy vận Cao hoàng,
Mặt mũi đâu mà vội dở dang.
Dưới suối há ngờ Lưu Cao Đế,
Trong thù nào có Lã ma vương.
Tranh tranh Hán thất gương còn để,
Phủ việt Xuân thu tội ắt mang.
Muôn một cũng liều thân với nước,
Cớ sao mà chịu ấn nương nương.


Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, Phạm Văn Ánh giới thiệu và tuyển chọn, tr. 32, NXB Giáo dục Việt nam, 2009.