Chiều chiều lại nhớ đến chiều chiều,
Cám cảnh giang sơn biết bấy nhiêu!
Dấu cũ gò bằng nền Hạ Vũ,
Phép xưa khuôn trái luật Đường Nghiêu.
Hứa Do ngơ mắt làm thằng mục,
Sào Phủ nghiêng tai giả chú tiều.
Thế vạy răn mình đừng có vạy,
Cờ mao chống chỏi chớ cho xiêu.


Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, Phạm Văn Ánh giới thiệu và tuyển chọn, tr. 37, NXB Giáo dục Việt nam, 2009.