Trời mưa từng trận gió từng hồi,
Thế giới bao nhiêu nước khỏa rồi.
Lũ kiến bất tài đòi chỗ bợ,
Đấu bèo vô dụng kết bè trôi.
Lao xao rừng cụm nghe chim chíp,
Lổm xổm giường cao thấy chó ngồi.
Nỡ để dân đen trên gác yếu,
Này ông Hạ Vũ ở đâu ôi!


Nguồn:
1. Phạm Văn Ánh, Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, 2009
2. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1971