Hoàng hoa mấy dặm điệp tin qua,
Xin nhắn Vương Lăng bỏ chuyện nhà.
Đầu đội trời Lưu thờ kẻ lớn,
Hơn về đất Hạng thấy đàn bà.
Thảo ngay khuyên chớ hai lòng trẻ,
Còn mất màng chi một phận già.
Ngựa trạm riêng đưa lời thiết gửi,
Trong quân hùm hổ khó lân la.


Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, Phạm Văn Ánh giới thiệu và tuyển chọn, tr. 29, NXB Giáo dục Việt nam, 2009.