Hà Nội vui mừng trong đại lễ
Phương nam hưởng ứng chung niền vui
đất bắc giờ đây còn Ha Nội
trời nam có mãi tên bác Hồ


Doc Vui