Thương thay! Tạo vật khuấy người ta,
Năm đổi làm Tây, chính lại tà.
Trống nghĩa bảo an theo sấm rạp,
Cờ thù công tử guộng mây qua.
Én vào nhà khác toan nào kịp,
Hươu thác tay ai vọi hỡi xa!
Trong số nên hư từng trước mắt,
Người ôi! trời vậy tính sao ra.


Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957