Đào Lệnh trở về ba luống hoang
Sao không hái cúc lại trồng lan
Gió đưa ngầm toả hương trong trẻo
Sắc đẹp lại thêm móc lạnh tràn
Cuộc thế phồn hoa cơn mộng tỉnh
U hoài nhã đạm tấm thân nhàn
Bâng khuâng ai kẻ tri âm đó
Muốn học Nhan Uyên dạo phím đàn


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Án, NXB Đại học Sư phạm, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)