Chùa chiếm khoảnh đằng Tây
Ghi bia Vĩnh Hựu đây
Nghiệp xưa nay mất hết
Cảnh cũ vẫn lưu đầy
Hái thuốc men đường núi
Nghe thông ngồi thảm cây
Đan sa may kiếm được
Tiên Cát, học theo thầy.

tửu tận tình do tại