Bài thơ Cần thiết thật là hay..........Bài thơ đã theo suốt Tôi từ hồi thôi học Phổ Thông cho đến nay.Cám ơn Nhà Thơ Nguyên Sa đã cho tôi những giây phút thoại mái lãng mạn của thồi học trò