Ngẫu còn tên tuổi ở nhân gian
Theo lệ với thời chửa được nhàn
Yết kiến quan cao dò chính sách
Cửu Nghi núi ấy tiếp thuyền lên.