Sống sót còn hơi chín chết từng
Tiêu điều xóm ngõ tựa thôn hoang
Sấm xuân sao khiến phôi sâu sợ
Ánh sáng vào đâu chậu úp bằng
Sông Tế lệ sa thêm nỗi nhớ
Mây Ngô hồn gửi thiếu mơ màng
Trăm năm thế sự rồi thân sự
Chén rượu cùng ai sẻ kỹ càng

tửu tận tình do tại