Đồng hoang bếp dứt khói,
Núi vắng chim đua lời.
Mỏm đá reo dòng biếc,
Nhành mây nảy nắng tươi.
Xa gần hoa đỏ ngất,
Cao thấp cây xanh ngời.
Rừng thẳm gà chó dạo
Nhà tiên hẳn tới nơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.