Xanh xanh liễu bến mấy mùa
Gái phòng khuê đã động khua ly tình
Hỏi thăm tin tức chồng điên
Lạc Dương mộng đến đêm đêm bên chàng
Tiếng chèo quẫy sóng gió nam
Về kêu ải bắc nhạn đàn anh anh
Dòng sông mỏi mắt nhìn quanh
Tương tư như cỏ xuân xanh thắm rồi

tửu tận tình do tại