Thê thảm rắn rồng buổi đấu tranh
Can qua ùa tới diệt sinh linh
Cao nguyên nước chảy non sông đổi
Chiến địa lùa về gió lợm tanh
Tinh Vệ ngậm oan mà lấp biển
Bao Tư cạn lệ khóc Tần đình
Tinh Châu hào kiệt giờ đâu tá
Chớ để quân mình xuống giếng kênh


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)