Da diết trùng thu vạn cổ tình,
Trước đèn quỷ núi lệ tung hoành.
Giám Hồ xuân đẹp không thơ phú,
Bờ biếc hoa đào sóng gấm sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.