Chia tay bạn coi trọng
Bên sông dừng xe về
Đất trời tầm mắt rộng
Muôn cảnh như theo hoà
Gió bắc ba ngày tuyết
Biến hoá do trời già
Cao vời vợi chín núi
Không chịu điều phôi pha
Lăn tăn xô sóng lạnh
Chim trắng bay là là
Người mong về thấy vội
Mọi vật đều nhẩn nha
Ca ngâm rồi nâng chén
Đất bụi sắc sầu pha
Người trong đình quay lại
Nhạt như tranh rừng xa

tửu tận tình do tại