Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2015 12:18, số lượt xem: 604

Hương khói quyện vời gọi thức tâm
Vọng hồi chuông khoả rũ si – sân
Sương mờ ảo huyễn đời tham tưởng
Nắng tỏ mong manh kẻ sướng nhầm
Dương thế tịnh thần tu nghiệp giảm
Cõi trần gieo đức dưỡng tài nhân
Thường ngày đạo pháp bài kinh đọc
Vương vấn nữa còn tạm kiếp luân


Luân kiếp tạm còn nữa vấn vương
Đọc kinh bài pháp đạo ngày thường
Nhân tài dưỡng đức gieo trần cõi
Giảm nghiệp tu thần tịnh thế dương
Nhầm sướng kẻ manh mong tỏ nắng
Tưởng tham đời huyễn ảo mờ sương
Sân – si rũ khoả chuông hồi vọng
Tâm thức gọi vời quyện khói hương

16-05-2015