Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2022 08:26, số lượt xem: 50

Sống nào thăm mẹ viếng cha
Chết rồi mới tụ u choa đông hầy
Sống không gà, vịt dâng thầy
Chết rồi mới ngập cỗ đầy mâm cao
Sống không biếu mẹ một hào
Chết rồi đốt gửi bao nhiêu là tiền
Sống không mấy khắc được yên
Chết rồi vẫn bị làm phiền… đất đai
Sống vì con cháu chứ ai
Chết rồi… chúng vái: sang tai, chỉ đường…

10-02-2022