Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2021 20:18, số lượt xem: 134

Cố gắng đi
Đã gieo gì
Thì gặt nấy
Sản lượng về
Nhiều hơn đấy
Hạt thóc quê
Bông lúa mẩy
Chớ lề mề…

10-11-2021