Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2021 08:15, số lượt xem: 70

Ruộng trũng đau đời cây lúa ngạt
Đồng sâu tủi phận gái quê buồn
Bờ hoang cỏ mọc um tùm phứa
Mướn thợ đêm ngày chửa thấy luôn…

19-10-2021