Lờ mờ chiếc bóng đêm nay
Nghe tin ngươi phải ra đày Cửu Giang
Thất kinh đương mệt dậy choàng
Hiu hiu bên cửa gió vàng mưa bay


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017