Đừng có bảo gần nhau dễ tiếp
Hai ta đều bận việc, cớ chi?
Tuổi già gặp khó phân ly
Tóc vôi bạc trắng tới kỳ chẳng xa

tửu tận tình do tại