Mày tô lối mới tựa tiên nga,
Y phục xinh tươi rỡ gấm là.
Trước mặt môi son ngời yểu điệu,
Sau chân sóng gợn bước kiêu sa.
Nói cười gieo ngọc trong như nhạc,
Dáng vẻ tiêu hồn thẹn chết hoa.
Lại khéo não nùng cung đứt ruột,
Chọn lời đặt khúc “Vọng phu ca”.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.