Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2007 17:26

使東川-望驛臺(三月盡)

可憐三月三旬足,
悵望江邊望驛台。
料得孟光今日語,
不曾春盡不歸來。

 

Sứ Đông Xuyên - Vọng Dịch đài (Tam nguyệt tận)

Khả liên tam nguyệt tam tuần túc,
Trướng vọng giang biên Vọng Dịch đài.
Liệu đắc mãnh quang kim nhật ngữ,
Bất tằng xuân tận bất quy lai.

 

Dịch nghĩa

Tiếc cho tháng ba cũng là khi được ba chục tuổi,
Buồn ngóng đài Vọng Dịch ở bên sông.
Xem nay khi hết mùa xuân mới nói,
Nếu xuân chưa tàn thì chưa được về nhà.


Vọng Dịch đài tại Đông Xuyên. Tháng 3 năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), Nguyên Chẩn 元稹 làm Giám sát ngự sử phụng mệnh đi Đông Xuyên án ngục, trong thời gian đó làm chùm thơ "Sứ Đông Xuyên". Đây là một trong số đó, hai câu cuối ý nói tuy mùa xuân cảnh đẹp và biết hết mùa xuân sẽ về nhưng tác giả vẫn mong hết xuân để được về.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tháng ba hối tiếc ba mươi tuổi,
Buồn ngắm bên sông Vọng Dịch đài.
Hết ánh thiều quang nay mới nói,
Xuân tàn mới được trở về nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bên sông chán ngán trông đài Dịch,
Buồn tuổi ba mươi, lúc tháng ba.
Liệu lúc đang xuân, giờ ngỏ ý,
Xuân chưa dứt tận, chửa về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tháng ba ba chục tuổi thương thay!
Buồn ngóng bên sông Vọng Dịch đài.
Liệu được ánh xuân, nay thố lộ
Xuân chưa dứt hẳn vẫn còn đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngán tháng ba ở cho hết tháng
Vọng Dịch đài khuya sớm buồn trông
Nay xuân hết mới thưa rằng
Nếu xuân chưa tận thì không được về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời