過東都別樂天其一

君應怪我留連久,
我欲與君辭別難。
白頭徒侶漸稀少,
明日恐君無此歡。

 

Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 1

Quân ưng quái ngã lưu liên cửu,
Ngã dục dữ quân từ biệt nan.
Bạch đầu đồ lữ tạm hy thiểu,
Minh nhật khủng quân vô thử hoan.


Trong niên hiệu Thái Hoà (827 - 836) Bạch Cư Dị làm Lệnh doãn Hà Nam. Nguyên Chẩn được phong làm Tả Thừa tướng, từ Việt Châu qua đất Lạc thăm Cư Dị, có làm hai bài thơ từ biệt này. Chẳng bao lâu quả nhiên Chẩn chết ở Ngạc Châu. Cư Dị khóc nói "Trước lấy thơ kết giao, sau lấy thơ vĩnh quyết, đàn bút ta thôi hết, chắc là ngày nay chăng!".

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bạn cứ lạ ta lưu lạc mãi,
Ta toan chào bạn ngại ngùng hoài.
Bạn bè tóc bạc dần thưa vắng,
E bạn mai ngày ít dịp vui.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Anh lạ cho ta mãi lạc loài
Luyến anh tôi chẳng muốn xa rời
Bạn bè đầu bạc dần thưa thớt
Ngày tới e không vui bửa nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quái lạ ông lưu ta lâu quá
Ta muốn đi mà khó mở lời
Bạn già đầu bạc thưa rồi
Nay mai ông hẳn kém vui dần dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn lạ ta sao cứ nổi trôi
Ta toan chào bạn lại rồi thôi
Bạn bè tóc bạc nay còn mấy
Mai mốt e mình khó gặp vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời