Núi sông đất Thục trời cho đẹp,
Sinh được Văn Quân với Tiết Đào.
Ngôn ngữ êm lời anh vũ nói,
Văn chương sánh giá phượng hoàng cao.
Thi nhân rối rít đành ngưng bút,
Khanh tướng mơ màng mãi Ích Châu.
Ly biệt nhớ nhau vời khói sóng,
Xương bồ năm sắc dáng hoa đâu.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.