Mưa thơm mây mỏng giao hòa
Ai đưa xuân nhập lời ca thuyền chài
Cỏ huyên nhà bắc nứt đầy
Liễu nghiêng đông, hứng gió hây hây tình
Hồ tan tuyết, nước thêm xanh
Thủy triều dâng sóng nước tranh ngập bờ
Cùng xuân, hai chốn mịt mờ
Đất không co rút bao giờ gần nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.