Không cần biết qua bao vui khổ
Không cần xem ai thọ ai không
Hai trăm năm, dinh thự công
Mỗi ngôi đổi chủ nhân ông bao lần?

tửu tận tình do tại