Tại vì sao gặp nhau lại khóc?
Mừng gặp ông đến góc Thông Châu
Xin ông ở lại lâu lâu
Tự do ông có, tôi đâu còn quyền

tửu tận tình do tại