Gái dệt bận dường bao
Tằm ngủ ba lần gần chín tới
Nhờ ơn thần thánh sớm thành tơ
Năm nay hạn sớm thu tơ sợi
Hạn sớm đâu vì quan độc ác!
Năm ngoái nhà quan ra trận mạc
Chiến binh thương tích bó băng nhiều
Chủ tướng công to thay trướng khác
Dệt lụa ươm tơ ra sức kéo
Giật máy khó lòng đan sợi chéo
Xóm đông hai gái bạc phơ đầu
Không chồng vì biết cài hoa khéo
Kìa tơ phơi phới bay ngoài mái
Tài tình cái nhện đan qua lại
Sâu bọ kia còn biết dệt tơ
Có thể giăng màn nơi trống trải...


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại